Romsdalsgondolen bygges

Generalentreprenør valgt

Mandag 23. rullet gravemaskinene fra J. O. Moen inn mellom Tindesenteret og Stasjonsbygningen på Åndalsnes, og grunnarbeidet til Fjordstasjonen var i gang.

Fredag 3. april kunngjorde Romsdalsgondolen AS at entreprenørselskapene HS Bygg, Stryn og Christie, Molde er valgt som generalentreprenør for alle byggeriene til gondolen. Det vil si Fjellstasjon, Fjordstasjon, restaurantbygget, uteområdet ved fjordstasjon og fundamentet til den eneste masta oppe i lia.

HS Bygg har vært hovedentreprenør på Loen Skylift og Christie har blant annet bygd utsiktsplattformen og restaurantbygget på Nasjonal turistveg Trollstigen. Begge entreprenørene har således erfaring i bygging av spektakulære anlegg i fjellet.

Gondol etter 50 år

Med Longship inne som ny hovedinvestor og reguleringsplan godkjent av Rauma kommunestyret med 22 mot 5 stemmer 14. november 2019, er hovedelementene på plass for å realisere den lenge etterlengtede gondolen fra Åndalsnes sentrum opp til byfjellet Nesaksla. Går alt som planlagt kan gondolen – som egentlig er en pendelbane – åpnes palmelørdag 27. mars 2021.

Gondolprosjekt har en kostnadsramme på 280 mill. kroner. Toppstasjonen blir liggende på 694 moh. Strekningen som gondolen skal kjøre vil være på 1679 meter. Hver av de to cabinene tar 45 personer. Turen opp – eller ned – vil ta 4,5 minutt. Gondolen kan frakte 460 personer hver veg i timen. Det er inngått avtale med Doppelmayr Garaventa om leveranse av pendelbanen.

Reiselivet kan gi Rauma og regionen 200 nye arbeidsplasser innen 2030

Menonrapport viser muligheter for vekst i reiselivet i Rauma gjennom realisering av nye prosjekter

En Menonrapport fra august 2019 – som er utarbeidet på vegne av Romsdalen AS – viser at reiselivet kan gi Rauma og regionen 200 nye arbeidsplasser de neste 10 åra.

Rapporten dokumenterer at veksten i reiselivet også fra 2008 fram til i dag har vært god, ja relativt sett over dobbelt så sterk vekst i Rauma som for resten av Vestlandet.

Omsetninga i reiselivet kan øke opp til 650 mill. kroner i 2030 og representere ei verdiskaping på 295 mill. kroner.

Samlet anslår Menon at antall arbeidsplasser i perioden kan øke fra dagens knapt 200 til over 400.

Rapporten kan du lese ved å trykke på linken under:

Muligheter for reiselivsnæringen i Rauma

Stiftelse og formål

Selskapet ble stiftet 19. desember 2017. Gjennom  etterfølgende aksjeutvidelse har selskapet nå en aksjekapital på 42,350 mill. kroner og 61 ulike eiere.

Formålet med Romsdalen AS er å realisere prosjekter og tiltak som gjør Romsdalen til et ledende, lønnsomt og bærekraftig reisemål. I selskapets formålsparagraf er dette formulert slik:

«Selskapets formål er på kommersielt grunnlag å utvikle, bygge, eie, drifte og markedsføre reiselivsanlegg og reiseliv i Rauma og Romsdal samt alt som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.»

Styre

Anne Kjølseth Ekerholt, styreleder
Cyril Bricaud
Ottar J. Aare
Magnhild Vik
Tonje Dahle Hovde

Det er samme styre for Romsdalen AS og datterselskapet Romsdalsgondolen AS

Daglig leder er Pål R. Amundsen

Selskapsopplysninger

Romsdalen AS er registrert med organisasjonsnummer 920 493 971
Selskapets bankforbindelse er Sparebanken 1 SMN.

Gondol fra Åndalsnes til fjellet Aksla blir Romsdalens første store investeringsprosjektet

Romsdalsgondolen

20.09.2018 ble selskapet  Romsdalsgondolen AS stiftet med ambisjon om at gondol til fjellet Aksla ovenfor Åndalsnes skal bli det første store investeringsprosjektet som Romsdalen AS skal gjennomføre.

Gondolen – eller pendelbanen som det egentlig er – er antatt å ha 110.000 årlig reisende og koste rundt 300 mill. kroner. Forretningsplanen utarbeidet av PWC viser at gondolen kan bli en lønnsom investering. Målet er at gondolen skal starte å gå fra Åndalsnes sentrum til Aksla våren 2021.

Forprosjektrapporten og forretningsplanen ble godkjent av generalforsamlingen 18.06.2019 som rammer for videre planlegging og prosjektering av gondolen.

Reguleringsplanen for gondolen ble vedtatt av kommunestyret med 22 mot 5 stemmer 14. november 2019. https://www.rauma.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019013310&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=348&

I dokumentene nedenfor kan du lese mer om gondolen:

Menon – rapport gondol Åndalsnes 2017

Forretningsplan Romsdalsgondolen 12062019

Forprosjektrapport Romsdalgondolen AS 12.06.2019

 

12 andre utviklingsområder i Romsdalen

Formålet med Romsdalen AS er å realisere en rekke prosjekter og tiltak som gjør Romsdalen til et ledende, lønnsomt og bærekraftig reisemål, og reiselivet til ei enda viktigere næring i regionen.

Nedenfor presenteres 12 andre muligheter i vilkårlig rekkefølge som skal analyseres nærmere og prioriteres for videre utvikling og realisering sammen med investorer og samarbeidspartnere

Økt overnattingskapasitet

I Romsdalen, Rauma og Åndalsnes er det en rekke overnattingstilbud anslått til 12-1300 – både hoteller, lodger, leiligheter, hytter og campingplasser. Men i høgsesongen er kapasiteten for liten og må bygges ut for å kunne ta mot ønska økt trafikk. Særlig i hotellkapasiteten for liten for å bli et komplett reisemål av noe størrelse.

Romsdalen AS har inngått opsjonavtaler om kjøp av fire tomter/bygg i Havnekvartalet (se bildet) i Åndalsnes for realisering av sine hotellplaner. Arkitektkonkurranse gjennomføres våren 2020.

Økt Cruisetrafikk

Åndalsnes har årlig 50 – 60 cruiseanløp med nærmere 100.000 gjester. Målsettingen er å
doble antall cruisegjester i løpet av noen år under forutsetning av at cruise blir mer bærekraftig og at cruise blir helårs og bidrar til verdiskaping i reiselivet på land. Viktige attraksjoner for
cruisegjestene er togreise med Raumabanen og bussturer opp Trollstigen i tillegg til av gondolen opp til Aksla blir et lett tilgjengelig produkt. Stadig flere cruisegjester søker aktive opplevelser på land.

Turisttog Raumabanen

Raumabanen er kåret til Europas vakreste togreise av Lonely Planet. Men antall reisende hvert år
er bare om lag 130.000 passasjerer samlet for rute- og turisttog. Sammenlignet med Flåmsbanen som har nesten 1 mill. passasjerer årlig, vurderes potensialet for økt turisttrafikk på Raumabanen som betydelig. I juni 2019 ble SJ Norge tildelt operatøransvaret for Togpakke 2 som inkluderer Raumabanen

Romsdalen AS har ambisjoner om et tett samarbeid med SJ for å utvikle turisttrafikken på Raumabanen.

Tog Gardermoen – Åndalsnes

Raumabanen er eneste togforbindelse til/fra Nord-Vestlandet. Med økende internasjonal turisttrafikk som kommer med fly til Gardermoen, er det et stort potensiale for videre reise til Åndalsnes med tog, og opphold og opplevelser her. Turen kan deretter fortsette både nordover og sørover kysten.

Foto: Leif Johnny Olestad - visitnorway.com

Fjordtrafikk / fjordcruise

Fra andre steder ser vi at ulike båtturer på fjorden er populære aktiviteter (bla. Nærøyfjorden, Geirangerfjorden og Hjørundfjorden). Det kan være rene cruiseruter eller transportruter. Med stadig flere turister som ankommer til Åndalsnes med tog, kan eksempelvis viderereise til Ålesund og Molde skje med fjordcruise.

Romsdalen AS gjennomfører våren 2020 et forprosjekt for å undersøke mulighetene for realisering av fjordcruise på Romsdalsfjorden i samarbeid med Brim Explorer og reiselivsaktører på Moldesida.

Fjordfiske

Romsdalsfjorden er allerede en attraktiv fjord med betydelig aktivitet innenfor fjordfiske. For et betydelig antall overnattingssteder utgjør turister som primært er i Romsdalen for å drive fjordfiske, et betydelig marked. Aktivitetene innenfor fjordfiske har et betydelig utviklingspotensiale gjennom bedre tilrettelegging og markedsføring.

Laksefiske i Rauma elv

Rauma elv er en av Norges reneste og fineste lakseelver. Elva fikk dessverre gyro-smitte på nittitallet og har vært behandlet med rotenon 3 ganger. Det gjøres et ambisiøst arbeid for gjenoppbygging av laks og sjøørretstammene i elva. Det er lagt til grunn at elva kan friskmeldes fra 2019-sesongen. Da åpnes nye store muligheter for opplevelser og lokal verdiskaping fra Rauma elv – ei av landets flotteste og beste elver for laks- og sjøørettsfiske.

Fjellvandring – adventure

Fjellvandring er blitt svært populært. Romsdalen har alt å tilby innenfor dette området fra de enkleste carwalks ved gjennomfartsvegene til de tøffeste klatrerutene. På få år har Romsdalseggen blitt en av landets mest besøkte turruter med over 40.000 vandrere hvert år. Gjennom utarbeidet besøksstrategi har Romsdalseggen ambisjon om å oppnå status som nasjonal turiststi.

I 2017 ble Romsdalstigen Via Ferrata åpnet med innsteg like ved Åndalsnes sentrum. Turistforeningen lanserer mot 2018-sesongen «Romsdalstien» som er en hytte til hytte tur i Romsdalsfjella over 5 dager. Det er et stort behov for produktpakking, transport, overnatting, guiding og kursing i forbindelse med at stadig flere ønsker å få gode, individtilpassa opplevelser i fjellet.

Hyttelandsby

I nabobygda til Åndalsnes – Isfjorden – er det under planlegging en annerledes hyttelandsby kalt Basecamp Kirketaket i regi av selskapet Rauma Utvikling AS. Rauma er fra før en stor hyttekommune med over 1200 fritidsboliger.

Vintersportssted

I Romsdalen er det to skianlegg for alpint – ett i Skorgedalen og ett rett over grensa til Lesja – Bjorli. Skorgedalen blir mest brukt av lokalbefolkningen, mens det på Bjorli er knyttet betydelig hyttebygging og annen aktivitet til skisenteret.

I tillegg er det et svært omfattende nett av skiløyper både i Skorgedalen og Bjorli samt Isfjorden og Innfjorden. Romsdalen blir i liten grad markedsført som skidestinasjon med unntak for toppturer (Randonee) hvor aktiviteten er sterkt økende. Mest kjent er Kirketaket. Vintersporten kan i betydelig grad bidra til å gjøre Romsdalen til et helårs reisemål.

 

Romsdalen AS har i samarbeid med Lesja kommune og Bjorli utvikling fått utarbeidet en Utviklingsplan for Bjorli som skidestinasjon. Hva den inneholder kan du lese i dokumentet nedenfor:

Utviklingsplan Bjorli – endelig versjon 29.05.2019

Events

Romsdalen har i stadig sterkere grad markert seg som et sted for å arrangere ulike events. Det kan være rene konferanser, seminarer med stort aktivitetsinnslag og skreddersydde naturopplevelser. Stedet er allerede vertskap for tre festivaler: Norsk Fjellfestival, Rauma Rock og Innovasjonsfestivalen. Eventsmarkedet kan gjennom samarbeid mellom aktørene på reisemålet har stort framtidig potensiale.

Tindehovedstaden Åndalsnes

Vår tids turister og besøkende ønsker gjerne både og – både unike naturopplevelser og urban velferd. Tindehovedstaden Åndalsnes er et ledende senter for reiselivsaktiviteten i Romsdalen og kan tilby de tjenester og opplevelser som en moderne turist krever. Byen har fått en betydelig fysisk oppgradering og modernisering de senere år, men det er viktig at tilbudet og servicen hele tiden videreutvikles for at Åndalsnes skal kunne oppleves som et attraktivt sted å være med gode tilbud for besøkende. Dette inkluderer etablering av et Visitor Center.

Romsdalen trenger mer kapital og ønsker flere eiere

Romsdalen AS ble stiftet 19. desember 2017. Gjennom flere etterfølgende aksjeemisjoner har selskapet nå en aksjekapital på kr. 42.350.000 fordelt på 61 eiere. Det tre største eierne er The Norwegian Travel Company AS, Fjords Tours Group AS og Rauma kommune.

8. november 2019 ble det inngått avtale med Norwegian Travel Company AS – et heleid selskap av det aktive eierfondet Longship – om å bli hovedeier og hovedinvestor i Romsdalen AS framover. I første omgang har Reiseliv Holding forpliktet seg til å bidra med inntil 140 mill. kroner i egenkapital for realisering av Romsdalsgondolen.

Selskaps- og kapitalstruktur

Romsdalen AS er tenkt som «morselskap» i en konglomerat av selskaper som lever av og for utvikling av Romsdalen som et ledende, lønnsomt og bærekraftig reisemål. Romsdalen AS sine viktigste oppgaver vil være:

  • Initere og utvikle nye tiltak og
    prosjekter som samlet er med å utvikle reisemålet, men som ikke blir realisert av andre aktører
  • Være medinvestor i reiselivsbedrifter i Romsdalen
  • Markedsføre og selge tilbudene på reisemålet
  • Ivareta ønskede share-service tjenester på reisemålet

 

Romsdalen – reisemål med lange tradisjoner

I Romsdalen har det vært reiseliv siden slutten på 1800-tallet, først og fremst knyttet til laksefisket i Rauma elv (de engelske lakselordene), men også i forbindelse med fjellklatring. Det første cruiseskipet la til kai i Åndalsnes i 1882.

Åndalsnes og Romsdalen er et av Norges mest kjent reisemål «In The Fjords». I Romsdalen finner du de store turistattraksjoner som Raumabanen, Nasjonal Turistvei Trollstigen, Trollveggen og Romsdalseggen. Årlig besøker nærmere 1 million turister Romsdalen.

Norges Tindehovedstad

Sentralt i Romsdalen ligger Åndalsnes med om lag 2500 innbyggere. Raumabanen kom til Åndalsnes i 1924 og siden da har Åndalsnes vært et sentralt kommunikasjonsknutepunkt på Nord-Vestlandet. Toget har bussforbindelser mot Molde og Ålesund. Småbyen Åndalsnes ligger ved fjorden omkranset av mektige fjell. I Åndalsnes finnes forretninger, serveringstilbud, overnatting og aktivitetstilbydere. I 2015 ble Norsk Tindesenter åpnet ved havna og inneholder blant annet Norsk Tindemuseum.

Reiseliv - et viktig satsningsområde

Kommunen Rauma har 7500 innbyggere. Reiseavstanden fra Åndalsnes til Molde og Ålesund er omtrent like lange – ca. 75 minutter med bil. Reiseliv er ei viktig næring og satsingsområde i samfunnsplanen for kommunen.

Rauma kommune er med i destinasjonsselskapet Visit Nordvest 

Lenker

Kontakt

Daglig leder
Pål R. Amundsen
pal.amundsen@prauma.no
Mobil 928 43 982

Postadresse
Romsdalen AS
Havnegata 2,
6300 Åndalsnes